Thứ 3,26/03/2019,
Chào mừng các bạn đến với sở y tế!

Hướng dẫn công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2019

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết
Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019.

Tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

Theo đó, năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận khu dân cư triển khai thống nhất một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, tập hợp, phản ánh tình hình nhân dân; làm tốt công tác dự báo diễn biến tư tưởng nhân dân để kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc, điểm nóng trong nhân dân. Chỉ đạo MTTQ các cấp tổ chức Đại hội xong trong tháng 5/2019, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội năm 2019. Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu mới. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp… Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Mặt trận và các cơ quan truyền thông của MTTQ các cấp.

Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, lựa chọn nội dung trọng tâm, xây dựng hướng dẫn triển khai đến cơ sở và Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Ban Thường trực MTTQ các cấp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động…

Xem chi tiết Văn bản hướng dẫn tại đây./.

Nguyễn Miền
Trung bình (0 Bình chọn)


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC