07:50 EDT Chủ nhật, 18/03/2018

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin chỉ đạo, điều hành

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2013

Thứ tư - 11/12/2013 20:35
Thực hiện Công văn số 1158/KCB-QLCL ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013;
Sở Y tế hướng dẫn các Bệnh viện trong tỉnh kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện (CLBV) năm 2013 như sau:
1. Mục đích kiểm tra, đánh giá
Giúp các bệnh viện đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao CLBV.
Sơ bộ xếp loại kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của các bệnh viện.
2. Hình thức kiểm tra, đánh giá
2.1. Bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá CLBV theo “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” đã được ban hành theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2.2. Đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế tiến hành đánh giá tại các bệnh viện trực thuộc.
3. Nội dung các tài liệu hưởng dẫn kiểm tra, đánh giá
Nội dung các tài liệu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện bao gồm:
3.1 Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, gồm:
- Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
- Mẫu “Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng của bệnh viện”.
- Mẫu ‘Phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện”.
- Mẫu “Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của đoàn kiểm tra Sở Y tế”.
- Hướng dẫn, giải thích phương pháp xây dựng và áp dụng tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
3.2 Công văn hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2013 của Sở Y tế kèm theo:
 Mẫu “Phiếu thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện”.
Các tài liệu trên được đăng tải tại website của Sở Y tế Bắc Giang địa chỉ: http://syt.bacgiang.gov.vn/
4. Kết cấu Bộ tiêu chí
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện được chia 5 phần:
- Phần A: Hướng đến người bệnh
- Phần B: Phát triển nguồn nhân lực
- Phần C: Hoạt động chuyên môn
- Phần D: Cải tiến chất lượng
- Phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa
Các bệnh viện áp dụng triển khai kiểm tra, đánh giá toàn bộ các tiêu chí trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Tuy nhiên, nếu có tiêu chí nào không phù hợp với hoạt động của một số bệnh viện (chuyên khoa, tư nhân) thì Giám đốc bệnh viện và Trưởng đoàn đánh giá xem xét không áp dụng đánh giá (ví dụ: Một số bệnh viện không thực hiện hình thức xã hội hóa công tác khám, chữa bệnh sẽ không áp dụng đánh giá tiêu chí A4.4 “Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế”; bệnh viện không có chuyên khoa sản - nhi; bệnh viện không được phép thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ...). Thư ký ghi rõ lý do không áp dụng vào báo cáo, biên bản kiểm tra, đánh giá và đề xuất các tiêu chí khác thay thế.
Phương pháp, nguyên tắc đánh giá tiêu chí; phương thức tính điểm tiêu chí; hình thức, nội dung báo cáo tự kiểm tra, đánh giá và biên bản đánh giá... xem chi tiết trong tài liệu Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và các phụ lục.
5. Hướng dẫn điền thông tin, số liệu hoạt động của bệnh viện
 Các bệnh viện điền thông tin, số liệu hoạt động và báo cáo kiểm tra, đánh giá CLBV vào mẫu tập tin dạng excel do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành.
 Số liệu năm 2013 được tính từ ngày 01/10/2012 đến 30/9/2013, số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2012 được tính từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2012.
 Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện chịu trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận tính chính xác, tính đầy đủ, tính khách quan của các Thông tin chung và số liệu hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
 Trưởng phòng Kế toán tài chính của bệnh viện chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận Thông tin về hoạt động tài chính.
 Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của bệnh viện chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận Thông tin về nhân lực.
6. Đối tượng áp dụng Bộ tiêu chí
 Tất cả các bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh (trừ BV Y học cổ truyền tỉnh và Bệnh viện YHCT LanQ kiểm tra theo hướng dẫn của Cục Quản lý Y dược cổ truyền).
7. Thời gian kiểm tra, đánh giá và gửi báo cáo về Sở Y tế
 Các Bệnh viện tổ chức tự kiểm tra, đánh giá CLBV, sau đó gửi báo cáo kết quả về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y) chậm nhất ngày 31/12/2013.
Sở Y tế tổ chức các đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trong khoảng thời gian từ 02/01/2014 đến 18/01/2014.
8. Các bước tự tiến hành kiểm tra, đánh giá
8.1. Giám đốc bệnh viện ban hành quyết định thành lập “Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện”. Thành phần Đoàn bao gồm: Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa/phòng chẩn đoán, điều trị và nhân viên. Thư ký đoàn kiểm tra, đánh giá là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp/tổ Quản lý chất lượng hoặc do Giám đốc phân công.
8.2. Thư ký có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn tài liệu cho các thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá.
8.3. Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức cuộc họp tập huấn kiểm tra, đánh giá cho các thành viên của đoàn trong thời gian tối thiểu nửa ngày. Thư ký hướng dẫn và thống nhất với các thành viên về nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá.
8.4. Các thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá nghiên cứu kỹ nội dung Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp mức và các tài liệu có liên quan trước khi tiến hành công việc.
8.5. Đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiện kiểm tra, đánh giá ở tất cả các khoa, phòng, bộ phận của bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
8.6. Thư ký tập hợp và hoàn thiện toàn bộ kết quả kiểm tra, đánh giá bao gồm:
- Báo cáo theo Phụ lục 1 “Mẫu bảo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 2013”. Giám đốc bệnh viện ký tên, đóng dấu vào báo cáo (dạng tập tin excel do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cung câp).
- Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện theo đúng mẫu (dạng tập tin excel do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cung cấp, không nhập số liệu trên các tập tin dạng word hoặc tự tạo khác).
- Kết quả đánh giá chi tiết các tiêu chí do các thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiện theo Phụ lục 3 “Mẫu phiếu đánh giả tiêu chí chất lượng bệnh viên”. Các phiếu này được đóng thành một quyển chung.
- Gửi báo cáo tự kiểm tra, đánh giá và thông tin số liệu hoạt động bệnh viện về Sở Y tế đúng thời hạn quy định.
9. Các bước Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá
9.1. Sở Y tế sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chát lượng cho các bệnh viện trực thuộc.
9.2. Các đoàn kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế: Do Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định thành lập. Thành phần đoàn gồm Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, Công đoàn ngành và Lãnh đạo bệnh viện, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của bệnh viện trực thuộc tham gia. Lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn; Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế làm thư ký đoàn kiểm tra, đánh giá.
- Thư ký đoàn xin ý kiến Trưởng đoàn để lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Trưởng đoàn tổ chức cuộc họp hướng dẫn và thống nhất với các thành viên về nội dung, phương pháp, quy trình đánh giá.
- Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch. Trước khi đoàn bắt đầu tiến hành đánh giá, bệnh viện trình cho Đoàn kiểm tra, đánh giá “Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá bệnh viện” (theo Phụ lục 1) và các tài liệu, số liệu có liên quan.
- Đoàn tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên độ tin cậy, chính xác của một số thông tin, số liệu hoạt động của bệnh viện.
          - Thư ký đoàn tổng hợp kết quả đánh giá theo Phụ lục 2 'Mẫu biên bản kiểm tra, đánh giả chất lượng bệnh viện 2013”; tập hợp toàn bộ các “Mẫu phiếu kiểm tra, đánh giá tiêu chí” (theo Phụ lục 3) của các thành viên đoàn, sau đó đóng chung thành một quyển.
10. Xếp loại kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.
Hướng dẫn xếp loại chất lượng bệnh viện xem chi tiết trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và các Phụ lục.
11. Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện
11.1. Hồ sơ kết quả kiểm tra, đánh giá của mỗi bệnh viện bao gồm:
- Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện (Phụ lục 1).
- Một quyển tập hợp phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện (Phụ lục 3).
- Một đĩa CD nhập liệu theo phần mềm Excel (do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cung cấp ) có các nội dung sau:
+ Phần tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
+ Phần thông tin số liệu
Nhập số liệu trực tuyến tại địa chỉ:  http://www.kcb.vn/ShowNews.aspx?lang=vn&cat=015&nid=255
Mỗi Bệnh viện sẽ được cấp 01 tài khoản truy cập hệ thống bao gồm tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password). Ngay sau khi truy cập cần đổi mật khẩu mặc định. Đề nghị giữ tên đăng nhập và mật khẩu bí mật, không để lộ để người khác không vào và sửa chữa dữ liệu; Sở Y tế sẽ chuyển tài khoản cho bệnh viện khi được Bộ Y tế cung cấp.
Báo cáo kiểm tra, đánh giá gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bản điện tử gửi theo địa chỉ: toansytbg@gmail.com.
11.2. Để bảo đảm thời gian cho việc tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 và chuẩn bị báo cáo tổng kết năm, ngay sau khi hoàn thành tự kiểm tra, đánh giá, các bệnh viện hoàn thiện báo cáo, sau đó gửi về Sở Y tế theo đường thư điện tử và công văn.
Công văn này thay thế Công văn số 1589/SYT-NVY ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Sở Y tế; Lịch kiểm tra các đơn vị Sở Y tế sẽ có thông báo cụ thể sau.
Trên đây là hướng dẫn của Sở Y tế về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (Đt: 02403. 855.769) để được giải đáp./.


Tải file đính kèm: Bộ tiêu chí đánh giá bệnh viện.doc
Tổng số điểm của bài viết là: 23 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn