20:16 EDT Thứ hai, 21/05/2018

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

CHUYÊN NGÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Liên Kết

lịch tiếp dân
Lấy ý kiến
Công báo chính phủ
Liên hệ QC: 0912.965.176

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin chỉ đạo, điều hành

Hướng dẫn kiểm tra Bệnh viện năm 2012

Thứ hai - 17/12/2012 20:05
UBND TỈNH BẮC GIANG
1SỞ Y TẾ
Số: 1728/SYT-NVY
V/v hướng dẫn kiểm tra
bệnh viện năm 2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
1Bắc Giang, ngày 13 tháng 12  năm 2012
 
Kính gửi: Các bệnh viện trong ngành.
Thực hiện Quyết định số 4357/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2012 và Quyết định số 4381/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bảng điểm kiểm tra bệnh viện năm 2012;

     Căn cứ Công văn số 7626 /BYT-YDCT, ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2012 và Công văn số 1281/KCB-NV ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện  năm 2012;

 Sở Y tế hướng dẫn kiểm tra bệnh viện (KTBV) trong ngành như sau:
 1. Mục đích kiểm tra
     a) Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực bệnh viện.
          b) Đánh giá việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện và chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh.
          c) Đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về khám, chữa bệnh và các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
          2. Phương pháp kiểm tra
          a) Bệnh viện tự kiểm tra theo Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2012.
          b) Đoàn kiểm tra của Sở Y tế phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá của từng bệnh viện.
          3. Nội dung kiểm tra:
          Nội dung bảng điểm KTBV năm 2012 được cung cấp dưới dạng file Excel tại website www.kcb.vn của Cục Quản lý khám, chữa bệnh và website www.syt.bacgiang.gov.vn của Sở Y tế Bắc Giang. Các bệnh viện tự tải về để nhập số liệu, kết quả kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra.
          Bảng KTBV gồm 02 phần:
          a) Phần A: Thông tin và số liệu hoạt động của bệnh viện
          - Số liệu năm 2012 được tính từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2012, số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2011 được tính từ ngày 01/10/2010 đến 30/9/2011.
          - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện chịu trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận tính chính xác, tính đầy đủ, tính khách quan của các Thông tin chung và số liệu hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
          - Trưởng phòng Kế toán tài chính của bệnh viện chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận Thông tin về hoạt động tài chính.
          - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của bệnh viện chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận Thông tin về nhân lực, Tổ chức bệnh viện.
          - Báo cáo Số liệu phần A được áp dụng chung cho tất cả các bệnh viện, bao gồm cả các bệnh viện Y học cổ truyền.
          b) Phần B: Nội dung kiểm tra và thang điểm
- Đối với hầu hết các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa: Nội dung kiểm tra gồm 130 tiêu chí. Các tiêu chí được phân loại theo 3 lĩnh vực: Nguồn lực với 22 tiêu chí và 16,25 điểm; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện với 20 tiêu chí và 20,5; Thực hiện Qui chế chuyên môn với 88 tiêu chí và 63,25 điểm. Bảng điểm có 25 điểm trừ và 1,5 điểm thưởng. File nhập số liệu trong Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2012 dành cho bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đăng trên website www.kcb.vn  và www.syt.bacgiang.gov.vn
- Đối với Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh, một số tiêu chí được thay thế cho phù hợp với đặc thù của chuyên ngành (theo phụ lục 2A – trong quyển Bảng điểm kiểm tra bệnh viện năm 2012 gửi kèm); file nhập số liệu trong Bảng kiểm tra bệnh viện Phục hồi chức năng 2012 đăng trên website www.kcb.vn  và www.syt.bacgiang.gov.vn
- Đối với Bệnh viện Đa khoa tư nhân Sông Thương, một số tiêu chí được thay thế cho phù hợp với đặc thù của bệnh viện tư nhân (theo phụ lục 2B – trong quyển Bảng điểm kiểm tra bệnh viện năm 2012 gửi kèm); file nhập số liệu trong Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2012 dành cho tư nhân đăng trên website www.kcb.vn  và www.syt.bacgiang.gov.vn
          - Đối với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền  LanQ theo hướng dẫn tại Công văn số 7626 /BYT-YDCT, ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2012: “3.2. Phần B: nội dung kiểm tra và thang điểm gồm 175 tiêu chí, 100 điểm chuẩn và 19 điểm trừ. Bao gồm các nội dung chính sau:
Nội dung I: Cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị với tổng số 14,5 điểm
Nội dung II: Quản lý bệnh viện với tổng số 16,5 điểm
Nội dung III: Thực hiện chức năng nhiệm vụ BV với tổng số 18,5 điểm.
Nội dung IV. Thực hiện các quy chế bệnh viện với tổng số 50,5 điểm”
File nhập số liệu trong Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2012 dành cho bệnh viện Y học cỏ truyền và Phụ lục kèm bảng điểm năm 2012 đăng trên website www.kcb.vn  và www.syt.bacgiang.gov.vn
- Đối với một số bệnh viện chuyên khoa khác, Trưởng đoàn kiểm tra xem xét cụ thể để quyết định những nội dung không kiểm tra, không tính điểm chuẩn và phải ghi cụ thể vào Biên bản kiểm tra những nội dung không áp dụng kiểm tra.
     4. Cách tính điểm kiểm tra
          a) Đối với bệnh viện đa khoa, chuyên khoa (cả công lập và tư nhân):
          - Tổng số điểm chuẩn là 100 điểm. Các bệnh viện và đoàn phúc tra dựa vào hướng dẫn chi tiết chấm điểm từ mục 1 đến mục 130 phần B bảng điểm KTBV để chấm điểm.
          - Điểm trừ, điểm thưởng: Tổng số điểm trừ có 25 điểm, và có 1,5 điểm thưởng (theo Phụ lục 1).
          - Tổng điểm kiểm tra: bằng tổng điểm, trừ đi tổng điểm bị trừ và cộng với tổng điểm thưởng. Tỷ lệ điểm đạt bằng tổng điểm kiểm tra chia cho tổng điểm chuẩn (do đoàn phúc tra cấp trên quyết định) và nhân với 100 (Ví dụ 1 bệnh viện được đoàn chấm là 86 điểm, và được đoàn xác định điểm chuẩn là 90 điểm thì tỷ lệ điểm đạt là: 86/90*100).
          b) Đối với bệnh viện Y học cổ truyền (cả công lập và tư nhân):
- Điểm chấm: đối với mục từ 1 đến 175 của phần B, dựa vào hướng dẫn chấm điểm tại từng mục.
- Điểm trừ: theo phụ lục 1.
 - Điểm đạt: bằng tổng điểm chấm trừ đi tổng điểm bị trừ (tổng hợp điểm trừ theo phụ lục 1).
5. Đối tượng kiểm tra
          Tất cả các bệnh viện trong ngành: Bệnh viện Y học cổ truyền (do Cục Quản lý Y dược cổ truyền hướng dẫn kiểm tra), bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; bệnh viện tư nhân.
6. Phân công phúc tra
- Đối với tất cả các bệnh viện trong ngành (trừ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã được Đoàn kiểm tra của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam phúc tra): Do Đoàn kiểm tra Sở Y tế phúc tra.
7. Thời gian kiểm tra.
           - Sau khi Bộ Y tế ban hành bảng điểm KTBV năm 2012 các bệnh viện tự tổ chức kiểm tra theo nội dung bảng điểm KTBV năm 2012, hoàn thành trước ngày 14/12/2012.
- Kiểm tra của đoàn kiểm tra Sở Y tế (phúc tra) từ ngày 20/12/2012-04/01/2013.
8. Lịch và tổ chức kiểm tra của đoàn kiểm tra Sở Y tế
          Sở Y tế xếp lịch và tổ chức kiểm tra đối với các bệnh viện trực thuộc Sở (Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra và lịch kiểm tra sẽ gửi sau).
9. Tự kiểm tra của các bệnh viện
          - Đoàn kiểm tra của bệnh viện do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập, Trưởng đoàn là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện, Thư ký là Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.
          - Căn cứ vào Bảng điểm KTBV năm 2012, từng khoa, phòng tự kiểm tra, chấm điểm các tiêu chí liên quan và có các biện pháp khắc phục tồn tại và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, số liệu, bằng chứng về việc thực hiện đối với từng nội dung kiểm tra liên quan để chuẩn bị cho việc kiểm tra của bệnh viện.
          - Đoàn kiểm tra của bệnh viện thực hiện kiểm tra tất cả các khoa, phòng, bộ phận của bệnh viện theo Bảng KTBV năm 2012 do Bộ Y tế đã ban hành.
          - Chuẩn bị cho phúc tra của Đoàn kiểm tra Sở Y tế, bệnh viện phải hoàn chỉnh đầy đủ các số liệu của phần A và các tài liệu, số liệu theo từng mục kiểm tra của phần B. Trong báo cáo với Đoàn kiểm tra Sở Y tế, cần nêu rõ những ưu điểm, những tồn tại, tóm tắt khắc phục những điểm yếu kém mà Đoàn KTBV năm 2011 đã kiến nghị.
          10. Thành lập đoàn kiểm tra của Sở Y tế
          Các Đoàn kiểm tra của Sở Y tế: Do Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập; thành phần đoàn từ 10 - 12 người gồm lãnh đạo sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, Công đoàn ngành và lãnh đạo bệnh viện, trưởng, phó khoa, phòng bệnh viện trực thuộc tham gia; lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn, Trưởng, Phó phòng Nghiệp vụ Y và các phòng, ban khác của Sở Y tế làm thư ký Đoàn kiểm tra.
          11. Thời gian phúc tra đối với bệnh viện của Đoàn kiểm tra Sở Y tế
          Tính theo giường bệnh kế hoạch của bệnh viện được kiểm tra
          - Bệnh viện < 500 giường bệnh, thời gian kiểm tra 1 - 1,5 ngày.
          - Bệnh viện ³ 500 giường bệnh, thời gian kiểm tra 2 – 3 ngày.
          12. Quy trình, thủ tục phúc tra của Đoàn kiểm tra Sở Y tế
          - Thư ký đoàn phúc tra công bố Quyết định thành lập đoàn phúc tra.
          - Trưởng đoàn phúc tra phát biểu mục đích, phương pháp và thời gian làm việc của đoàn.
          - Bệnh viện được phúc tra báo cáo tóm tắt hoạt động của bệnh viện năm 2012 và kết quả tự kiểm tra, thời gian báo cáo không quá 20 phút.
          - Đoàn phúc tra phân công nội dung kiểm tra cho các thành viên. Bệnh viện được phúc tra cử các thành phần phù hợp để phối hợp và giúp việc phúc tra được thuận lợi, giải đáp các yêu cầu của Đoàn phúc tra.
          - Đoàn phúc tra họp với các thành viên để thống nhất việc cho điểm, nhận xét và kiến nghị, Thư ký đoàn tổng hợp kết quả phúc tra và ghi nhận xét.
          - Đoàn phúc tra trao đổi trước với lãnh đạo bệnh viện về kết quả phúc tra và những nhận xét, kiến nghị của đoàn phúc tra để thống nhất trước khi công bố tới các cán bộ chủ chốt của bệnh viện.
          - Trưởng đoàn phúc tra công bố kết quả phúc tra tới các cán bộ chủ chốt của bệnh viện BV hoặc trước toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện BV.
          - Thư ký đoàn phúc tra hoàn chỉnh Biên bản kiểm tra bệnh viện năm 2012 (theo mẫu Phụ lục 4) có chữ ký của trưởng đoàn phúc tra cấp trên và chữ ký của lãnh đạo bệnh viện được phúc tra, đóng dấu của bệnh viện được phúc tra.
          13. Xếp loại kết quả kiểm tra bệnh viện trực thuộc Sở Y tế:
          - Bệnh viện hạng II: Loại tốt đạt ≥ 87 % số điểm; loại khá đạt 75% đến < 87% số điểm; loại trung bình đạt 65% đến < 75% số điểm; Loại yếu đạt < 65 % số điểm;
          - Bệnh viện hạng III, IV và chưa phân hạng: Loại tốt đạt  ≥ 85 % số điểm; loại khá đạt 70% đến  < 85 % số điểm; loại trung bình đạt 60% đến < 70% số điểm; loại yếu đạt  < 60 % số điểm.
          14. Hướng dẫn thi đua khen thưởng
          Được sự ủy quyền của Bộ Y tế, căn cứ kết quả KTBV và phấn đấu của bệnh viện Sở Y tế sẽ đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho bệnh viện đạt loại tốt và gửi báo cáo danh sách về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế. Bộ Y tế sẽ phúc tra ngẫu nhiên các bệnh viện đạt loại tốt.
          Đối với các bệnh viện xuất sắc tiêu biểu của Sở Y tế, Hội đồng thi đua Sở Y tế gửi báo cáo tóm tắt đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét các danh hiệu thi đua của ngành.
          15. Báo cáo kết quả KTBV năm 2012 về Sở Y tế
Để đảm bảo thời gian cho việc tổng hợp báo cáo kết quả KTBV năm 2012 gửi Bộ Y tế và chuẩn bị  báo cáo tổng kết năm của Sở Y tế, ngay sau phúc tra của Đoàn kiểm tra Sở Y tế, các bệnh viện trong ngành phải hoàn chỉnh hồ sơ kết quả kiểm tra (kết quả phúc tra) của bệnh viện và đề nghị thi đua về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y) muộn nhất vào ngày 10/01/2013, Sở Y tế tập hợp đầy đủ gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
          Hồ sơ kết quả kiểm tra từng bệnh viện gồm:
            - 01 đĩa CD nhập liệu theo phần mềm Excel mà Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã cung cấp có đầy đủ các nội dung Phần A, Phần B của Bảng KTBV năm 2012 kể cả các bệnh viện Y học cổ truyền hoặc gửi qua địa chỉ Email: phuongyenanh@gmail.com  
          Chú ý: Không nhập số liệu trên chương trình Word, hoặc chương trình do bệnh viện tự tạo; đi vi nhng bnh vin đã gi s liu qua email thành công, có xác nhn, không cn gi đĩa CD na; không sử dụng đĩa mềm để gửi số liệu.
          - 02 quyển kết quả KTBV năm 2012 (để đối chiếu, lưu trữ và gửi Bộ Y tế) gồm tất cả các nội dung KTBV năm 2012 (trong quyển Bảng điểm kiểm tra bệnh viện năm 2012 gửi kèm), gồm:
          + Kết quả kiểm tra Phần A, Phần B
          + Bảng tổng hợp Phiếu đánh giá sự hài lòng của người bệnh.
          + Bảng tổng hợp Phiếu khảo sát cán bộ viên chức bệnh viện.
          + Biên bản KTBV năm 2012.
          16. Phúc tra của Bộ Y tế
          Căn cứ vào kết quả phúc tra của các bệnh viện và tình hình thực tế, Bộ Y tế sẽ tổ chức phúc tra lại một số bệnh viện có tổng số điểm KTBV đạt điểm cao thuộc Sở Y tế.
          17. Giải đáp các vướng mắc
          - Quá trình nhập số liệu, báo cáo kết quả KTBV nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ cử nhân Nguyễn Văn Phương phòng Nghiệp vụ Y-Sở Y tế: Điện thoại (0240)3852407, di động 0985365279, Email: phuongyenanh@gmail.com  
            - Trong quá trình thực hiện KTBV nếu có vướng mắc về các nội dung kiểm tra đề nghị các đơn vị liên hệ Ths. Từ Quốc Hiệu Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Sở Y tế: Điện thoại (0240)3855769, di động 0904259001, Email: tuquochieu@gmail.com để được giải đáp./.
         
Nơi nhận:
Bản điện tử:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để biết);
- Website Sở Y tế Bắc Giang;
- Lưu VT, NVY.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Trương Quang Vinh

Tác giả bài viết: Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn